17.3.09

കേരള ഇലക്ഷന്‍ & ഗള്ഫ് മലയാളി

കേരള ഇലക്ഷന്‍ & ഗള്ഫ് മലയാളി

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം