23.1.09

ചിത്രഭുമിയില്‍ ഉത്പ്പെടുത്തിയ കാര്‍ട്ടൂണ്‍

ചിത്രഭുമിയില്‍ ഉത്പ്പെടുത്തിയ കാര്‍ട്ടൂണ്‍

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം