5.9.08

ഒരു പൊളപ്പന്‍ ഓണാശംസ...!!

തിരുവനതപുരത്ത് നിന്നു ഇത്തവണ നേരുന്നു ഒരു പൊളപ്പന്‍ ഓണാശംസ .....!!!

ഞാന്‍

My photo
മുഴുവന്‍ പേര് സജീബ്‌ ഖാന്‍, ദുബായില്‍ ജോലി,നാട്ടില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ പോത്തന്‍കോട്‌ എന്‍റെ സ്വന്തം ഗ്രാമം